Komuniciranje z zaposlenimi – sodoben babilonski stolp?

Nerodno je, če morajo zaposleni informacije o dogajanju in načrtih, ki zadevajo  »njihovo« ustanovo/podjetje iskati v medijih oz. se lahko oprejo le na govorice. Zato mora vodstvo poskrbeti za čim bolj neposredno, predvsem pa pravočasno in pošteno obveščanje zaposlenih, sicer bodo (pol)informacije iskali in našli drugje.

Živimo in delamo v dobi elektronske pošte, videokonferenc, glasovne pošte, mobilnih telefonov, biltenov, intraneta. Odlična komunikacijska orodja, ki so lahko v pomoč in podporo tudi komuniciranju z interno javnostjo – z zaposlenimi. Žal se pogosto izkaže, da znotraj ustanove/podjetja ni nikogar, ki bi ta komunikacijska orodja utegnil napolniti z vsebino. Izkaže se tudi, da zmanjka časa, volje in odločnosti za neposredno informacijo – osebni pogovor z zaposlenimi.

 Zaposleni, vaši ambasadorji 

Od prvega do zadnjega posameznika so zaposleni vaši ambasadorji. Njihova sporočila o delodajalcu, pa ne gre nujno za verbalno komunikacijo, povedo o vašem podjetju/ustanovi in njenem vodstvu več od vsake publikacije ali sijajne spletne strani. Če vodstva svojim ambasadorjem z besedami in dejanji dokazujejo, da so cenjeni in dragoceni sodelavci, potem je več možnosti, da bodo zaposleni čutili in izkazovali pripadnost. Če pa bodo imeli občutek, da njihovo mnenje in delo ne šteje in da vodstvo z njimi ne želi deliti pomembnih informacij o dogajanju v podjetju/ustanovi, potem do odtujenosti ni nezadovoljstva ni več daleč.

Babilonski stolp je bil veličastno svetišče v mezopotamskem mestu Babilon. Z osupljivo velikostjo stavbe so graditelji tako razjezili božanstvo, da je ljudi, dotlej govorce istega jezika, razkropilo po svetu in jih kaznovalo z nešteto novimi jeziki, zato sporazumevanje med njimi ni bilo več uspešno. Tudi ustanove/podjetja se morajo ustaviti ob vprašanju, kako učinkovito komunicirati v okolju, ki združuje posameznike različne stopnje izobrazbe, različnih poklicnih profilov, delovnih zadolžitev in kariernih pričakovanj. Posameznike torej, ki govorijo »različne jezike«. Ključ do uspešnega komuniciranja je prilagajanje načina komuniciranja potrebam,  pričakovanjem in »jezikom« posameznih skupin zaposlenih znotraj organizacije. Da bi bili pri tem uspešni, moramo vedeti, kako zaposleni sprejemajo informacije, kateri način jim najbolj ustreza, ali so informacije jasne in verodostojne, ali jih je dovolj… Na ta vprašanja lahko denimo odgovorijo usmerjene interne raziskave in fokusne skupine, presenetljive rezultate pa dajejo tudi neposredni pogovori z mnenjskimi voditelji ter z drugimi predstavniki posameznih skupin zaposlenih. Največ o tem, kako učinkovito komunicirati z zaposlenimi, nam lahko povedo prav slednji – torej zaposleni.

Dvosmerno komuniciranje z zaposlenimi

Velikokrat slišimo, da je potrebno z zaposlenimi in ostalimi ključnimi javnostmi komunicirati dvosmerno, ne enosmerno. Kaj to pomeni v praksi?

Enosmerno komuniciranje poteka od zgoraj navzdol, z namenom prepričati tiste, ki jim je sporočilo namenjeno. Takšno komuniciranje ne predvideva in ne omogoča razprave ali povratnih informacij. Vodstvo naroči zaposlenim, kaj je potrebno storiti in tu se razprava konča. Zaposleni se v tovrstnih primerih počutijo izključeni iz procesa odločanja in se z ustanovo, kjer so zaposleni, težje identificirajo. Enosmerno komuniciranje prevladuje v togih, hierarhično strukturiranih okoljih.

Dvosmerno komuniciranje je načrtovano, aktivno in celovito posredovanje informacij zaposlenim, upoštevajoč njihove interese in heterogenost med njimi. Zaposlene spodbuja k odzivnosti, razpravi, povratnim informacijam, k aktivni udeležbi v procesu komuniciranja. Tovrstno komuniciranje povezuje in motivira ter pri zaposlenih krepi občutek pripadnosti in vključenosti – seveda v primerih, ko zaposleni informacije podjetja prepoznavajo kot pomembne, celovite in verodostojne. Prva izbira dvosmernega komuniciranja sta navadno neposredni pogovor in elektronska pošta.

Komunikacijska orodja

Elektronsko sporočilo je ena najbolj razširjenih komunikacijskih poti v primerih, ko zaposleni redno uporabljajo elektronsko pošto. Obveščanje po elektronski pošti je potrebno v vsakem primeru dopolniti z ostalimi komunikacijskimi orodji. Elektronska pošta se izkaže za dobro izbiro, ko gre za  preprosta sporočila;  ko želimo denimo sodelavce spomniti na datume in ure sestankov. Pri kompleksnih sporočilih pa žal pogosto prihaja do vsebinskega nerazumevanja in napačnih interpretacij, pri čemer je morebitne nejasnosti v najboljšem primeru mogoče odpraviti šele v naslednjem elektronskem sporočilu. Pri sporočilih, ki terjajo širšo razpravo, elektronska pošta torej ni najboljša rešitev.

Pogovor je najustreznejši način dvosmerne komunikacije. Obema stranema daje prostor in priložnost za razpravo in takojšnjo razjasnitev ter omogoča natančno razumevanje sporočila. Pogovor kot način sporočanja informacije je ključen zlasti v primerih, ko sporočilo zadeva posameznika.

Zbor delavcev ali poseben sestanek je poseben dogodek, ko želi vodstvo podjetja/ustanove predstaviti projekt posebnega pomena, ki bo imel vpliv na vse zaposlene, denimo načrt gradnje nove stavbe, drugačen delovni čas, nov način vodenja… Ni mogoče pričakovati, da bodo tovrstnega srečanja lahko udeležili vsi zaposleni, zato to ne sme biti edini način sporočanja; informacijo bo potrebno predstaviti še na intranetu, v biltenu, na ožjih sestankih…

Bilten, priložnostne novice in ostale interne publikacije so učinkovit način sporočanja splošnih informacij; denimo informacij o izobraževalnih programih, prihajajočih dogodkih, obvestil o aktualnem dogajanju znotraj ustanove/podjetja. Tovrstne publikacije povezujejo in pomagajo krepiti vezi vodstva z zaposlenimi in zaposlenih med seboj.

Oglasne deske so primeren prostor za kratka obvestila, pri čemer pa moramo v prvi vrsti poskrbeti za ustrezno vidnost oglasnih desk in njihovo smiselno umeščenost v prostor, nato pa tudi za ustrezno berljivost in aktualnost sporočil.

Intranetzaprte spletne strani, namenjene samo zaposlenim, so primerne za objavo aktualnih informacij in temeljnih dokumentov, ki jih pri svojem delu potrebujejo zaposleni. Podjetje/ustanova mora poskrbeti tudi za ustrezno odzivnost na elektronska sporočila, ki jih zaposleni pošiljajo vodstvu po tej poti.

Navodilo zaposlenim je primer enosmernega komuniciranja z negativno konotacijo, saj ne omogoča razprave ali ugovora. Navodila se največkrat se končajo z besedami: »Prosimo vas, da to navodilo dosledno upoštevate!!« Žal je to vse prevečkrat prevladujoč način komuniciranja.

Pokvarjeni telefon – igra, v kateri otroci drug drugemu šepetajo na uho skrivno sporočilo, dokler slednje, navadno povsem spremenjeno,  ne prispe do zadnjega v vrsti, je za zaposlene žal še vedno prevladujoč način pridobivanja informacij v primerih, ko ne morejo do drugih, bolj verodostojnih informacij. Tako pridobljene informacije, torej govorice, škodijo ugledu ustanove in vodstva, zato mora slednje storiti vse, da prevzame iniciativo pri obveščanju zaposlenih. Celovito obveščeni zaposleni so namreč bolj skeptični do govoric, predvsem pa redkeje sodelujejo v procesu prenašanja tovrstnih sporočil dvomljive vrednosti.

 Odkrito in pošteno komuniciranje

Zaposleni  potrebujejo odkrito in pošteno komuniciranje – tudi v času, ko novice niso dobre.  V obdobjih intenzivnih sprememb, ki jih prinašajo reorganizacije in kadrovske spremembe na vodilnih mestih ali nižje, ravno suvereno komuniciranje znotraj ustanove zagotavlja potrebno stabilnost in zaposlenim in okolici sporoča, da so stvari pod nadzorom. Vodstvo, ki pridobi zaupanje zaposlenih v mirnih časih, bo to dragoceno vez lažje ohranilo tudi v obdobjih burnih dogajanj in sprememb.

Objavljeno v reviji Isis, januar 2009

Damjana Pondelek, strateška komunikacijska svetovalka in krizna komunikatorka, direktorica podjetja Urednica, odnosi z javnostmi, d.o.o.

Pri povzemanju naših strokovnih vsebin, prosimo, navedite vir in povezavo.